Bugün,
Ana Menu
Anasayfa
Yöresel Haberler
Hava Durumu
Sinema
Astroloji
Eğlence
Oyun
E-Kart
Forum
Turizm
Hoteller
Rent A Car
Turizm & Seyahat
Restaurant & Cafe
Trabzon Hakkında
Kültür
Tarih
Coğrafya
Resimler
İçerik Ortakları
Sağlıkonline
Şiir Sitesi
Hukuk Rehberi
Tıkabasa.com
ankara evden eve nakliyat
seo
Anket
--Anket Güncellenmektedir.--
E-Bülten
 Kaydınızı yapın.,Bizden haberdar olun.


Güncel Haberler
Yöresel Haberler
Telekomünikasyon İletişim Başkanı
 

04.07.2022

Telekomünikasyon İletişim Başkanı Fethi Şimşek, 5 651 sayılı Yasa ile İnternet dünyasının önemli aktörlerinden olan; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve erişim sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları belirlendiğine işaret ederek, yasayla İnternet Kafelere ilişkin düzenlemenin de gerçekleştirildiğini söyledi.
Hala tartışılan ve gündemdeki yerini koruyan 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Yasa, sansür mü? Ya da gerçekten koruyor mu? Hükümet yetkilileri ve yasanın yürütülmesi görevini üstlenen Telekomünikasyon Kurumu (TK) yasaya, sansür yasası denilmesine şiddetle karşı çıkarken, bazı sivil toplum kuruluşları ve bazı akademisyenler ise yasaya sansür yasası demeyi ısrarla sürdürüyorlar.
Yaklaşık bir yıl önce, çocuk pornosu haberlerinin maksatlı olarak gündeme getirildiğini belirten bazı akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları “Çocuk pornosu abartılarak, toplum adeta koşullandırıldı. Adalet Bakanlığı'nda var olan yasa çalışmaları, ‘Temiz İnternet' söylemiyle, Ulaştırma Bakanlığınca, yeni bir biçime konarak hızlıca yasalaştırıldı” diye ifade ediyorlar.
5651 sayılı Yasa gereğince TK Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı İnternet Güvenliği Daire Başkanlığı bir yandan İnternet erişimiyle ilgili düzenlemeleri yapıyor ve takip ediyor diğer yandan da istenmeyen içeriklere erişimi engelliyor.
Konuya ilişkin “Telepati”ye bilgi veren Telekomünikasyon İletişim Başkanı Fethi Şimşek, 5 651 sayılı Yasa'nın en önemli özelliğinin, İnternet alanındaki önemli bir boşluğu doldurması olduğunu söyledi. İnternet dünyasına ilişkin bir düzenlemenin yapılması gerektiğinin gerek konunun uzmanları gerekse sivil toplum örgütlerince uzun süredir dile getirilmekte olduğunu anlatan Şimşek, “Nitekim bu kanunla İnternet dünyasının önemli aktörlerinden olan; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve erişim sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları belirlenmiş bulunmaktadır” dedi. Şimşek, yasayla yine düzenleme eksikliği nedeniyle ciddi toplumsal bir problem haline gelen İnternet toplu kullanım imkanı sağlayan yerlere (İnternet Kafeler) ilişkin hükümler de getirildiğini dile getirdi. Şimşek açıklamasını şöyle sürdürdü:
“5651 sayılı Kanun'dan önce, işlenen bütün suçlardan dolayı bir İnternet sitesine erişimin engellenmesi mümkündü. 5561 sayılı kanundan sonra sadece burada belirtilen suçlara ilişkin erişimin engellenmesi kararı verilebilecektir. Bu nedenle, 5651 sayılı Kanun sansür kanunu değil tam tersine İnternet'e özgürlük getiren bir kanundur. Yine 5651 sayılı Kanun'dan önce bir İnternet sitesindeki hukuka aykırı bir içerik yüzünden sitenin tamamı kapatılıyordu. Şu anda Kanunun 9'uncu maddesi çerçevesinde, İnternet sitesi kapatılmadan hukuka aykırı içeriğin kaldırılması mümkündür.”
Telekomünikasyon İletişim Başkanı Fethi Şimşek sorularımızı şöyle cevaplandırdı:

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı hangi ihtiyaçtan doğdu? Başkanlığın kurulmasındaki temel amaç neydi?
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, ülkemizde kanunlarla yapılan dinleme ve haberleşmenin tespit işlemlerinin hukuki ve teknik olarak denetlenmesi ve düzenlenmesi ile bu alanda yapılagelen mükerrer yatırımları önlemek ihtiyacından doğmuştur.
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda da belirtildiği gibi Telekomünikasyon Kurumu ve bünyesinde yer alan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, İnternet ortamının daha güvenli bir şekilde kullanımını ve bu konuda alınacak tedbirleri içeren detaylı uygulama adımlarını ve usul-esasları aşağıdaki yönetmeliklerle yayınlamıştır.
İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (01.11.2007 tarih ve 26687sayılı Resmi Gazete)
Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (24.10.2007 tarih ve 26680 sayılı Resmi Gazete)
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (30.11.2007 tarih ve 26716 Sayılı Resmi Gazete)

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı bünyesinde İnternet Güvenliği Başkanlığı neden kuruldu?
İnternet Daire Başkanlığı; ülkemizdeki İnternet ortamında yapılan yayınları düzenlemek, bireylerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde İnternet ortamından faydalanmasını temin etmek amacıyla kurulmuştur. İnternet or­ta­mın­da iş­le­nen be­lir­li suç­lar­la mü­ca­de­le­ etmek, bu amaca hizmet eden bir araçtır. Bu mücadele yapılırken İnternet'in önemli aktörlerinden olan içe­rik, yer veya eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rla işbirliği yapılacaktır.

İnternet Güvenlik Başkanlığı 23 Kasım 2007 günü fiilen göreve başladı? Bu başkanlık toplumda ihtiyaç duyulan hangi hizmeti yerine getiriyor?
Ülkemizde bilgisayar sayısı ve İnternet aboneliği gün geçtikçe artmaktadır. Kendi evinde İnternet aboneliği bulunmayan kişiler ise, İnternet salonları vb. İnternet toplu kullanım imkanı sağlayan yerleri tercih etmektedir. Bu durum, beraberinde bazı sorunları getirmekte ve İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi toplumsal bir ihtiyaç haline gelmektedir. İnsan sosyal bir varlık olduğu için toplu halde yaşamakta, birlikte yaşam ise, düzenleme yapma ihtiyacını doğurmaktadır. İnternet doğası gereği, kontrolü zor bir ortamdır. Avrupa'da ve Amerika'da İnternet yayınlarının düzenlenmesinde, sektördeki sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak otokontrol mekanizması geliştirmişler ve bu düzenlemelerle ön plana çıkmışlardır. Ülkemizde ise tarihsel ve sosyolojik nedenlerden dolayı sivil toplum örgütleri yeterince gelişmediğinden, devletin bu alanı bizzat düzenlemesi söz konusu olmuştur.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Yasa gereğince İnternet Güvenliği Başkanlığı bir yandan İnternet erişimiyle ilgili düzenlemeleri yapacak ve takip edecek, diğer yandan da istenmeyen içeriklere erişimi engelleyecek. Kamuoyunda dönem dönem gündeme getirildiği gibi bu bir “Sansür Yasası” mıdır? Ya da uygulama bir “Sansür” müdür? Konuya bir açıklık getirebilir misiniz?
5651 sayılı kanunun bizce en önemli özelliği, bu alandaki önemli bir boşluğu doldurmasıdır. İnternet dünyasına ilişkin bir düzenlemenin yapılması gerektiği, gerek konunun uzmanları gerekse sivil toplum örgütlerince uzun süredir dile getirilmekteydi. Nitekim bu kanunla İnternet dünyasının önemli aktörlerinden olan; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve erişim sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları belirlenmiş bulunmaktadır. Yine düzenleme eksikliği nedeniyle ciddi toplumsal bir problem haline gelen İnternet toplu kullanım imkanı sağlayan yerlere ilişkin hükümler de getirilmiştir.
Kanunun 8'inci maddesinde; İnternet ortamında yapılan bazı yayınlara erişimin engellenebileceği hükme bağlanmıştır. Eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı, so­ruş­tur­ma ev­re­sin­de hâ­kim, ko­vuş­tur­ma ev­re­sin­de ise mah­ke­me ta­ra­fın­dan ve­ri­lir. So­ruş­tur­ma ev­re­sin­de, ge­cik­me­sin­de sa­kın­ca bu­lu­nan haller­de Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı ta­ra­fın­dan da hakim onayına sunulmak şartıyla eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne ka­rar ve­ri­le­bi­lir. Ayrıca, Kanun içerik veya yer sağlayıcısı yurt dışında olan katalog suçlarla ilgili yayınlarda Başkanlığımıza resen erişimi engelleme yetkisi vermiştir. Başbakanlıkça hazırlanan ve 30 Kasım 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14'üncü maddesine göre; ç ocukların cinsel istismarı veya müstehcenlik suçlarında, içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde olduğu takdirde hakim onayına sunulmak şartıyla Başkanlığımızca resen erişimi engelleme kararı verebilecektir.
5237 sa­yı­lı Türk Ce­za Ka­nu­nun­da yer alan;
1) İn­ti­ha­ra yön­len­dir­me (mad­de 84),
2) Ço­cuk­la­rın cin­sel is­tis­ma­rı (mad­de 103, bi­rin­ci fık­ra),
3) Uyuş­tu­ru­cu ve­ya uya­rı­cı mad­de kul­la­nıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tır­ma (mad­de 190),
4) Sağ­lık için teh­li­ke­li mad­de te­mi­ni (mad­de 194),
5) Müs­teh­cen­lik (mad­de 226),
6) Fu­huş (mad­de 227),
7) Ku­mar oy­nan­ma­sı için yer ve im­kân sağ­la­ma (mad­de 228), suç­la­rı ile 5816 sa­yı­lı Ata­türk Aley­hi­ne İş­le­nen Suç­lar Hak­kın­da Ka­nun­da yer alan suç­lara ilişkin içerik bulunan yayınlara erişim engellenebilecektir.
5651 sayılı Kanundan önce, işlenen bütün suçlardan dolayı bir İnternet sitesine erişimin engellenmesi mümkündü. 5561 sayılı Kanun'dan sonra sadece burada belirtilen suçlara ilişkin erişimin engellenmesi kararı verilebilecektir. Bu nedenle, 5651 sayılı Kanun sansür kanunu değil tam tersine İnternet'e özgürlük getiren bir kanundur. Yine 5651 sayılı kanundan önce bir İnternet sitesindeki hukuka aykırı bir içerik yüzünden sitenin tamamı kapatılıyordu. Şu anda Kanunun 9'uncu maddesi çerçevesinde, İnternet sitesi kapatılmadan hukuka aykırı içeriğin kaldırılması mümkündür.

Yeniden oluşturulması planlanan “İnternet Kurulu” ile, İnternet Güvenliği Başkanlığı nasıl bir işbirliği içerisinde çalışabilir?
İnternet Kurulu; 5651 sayılı Kanunun 10'uncu maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; kurula üye gönderecek kurum ve kuruluşlar; Telekomünikasyon
İletişim Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çocuk, Kadın ve Aileden sorumlu Devlet Bakanlığı ile Kurum ve ihtiyaç duyulan diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile İnternet servis sağlayıcıları ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasından seçilecek bir temsilcidir. Başkanlığımız İnternet kuruluyla eşgüdümlü bir şekilde çalışabilmek için toplantılara katılacak ve İnternet'e ilişkin yapılacak düzenlemelerde bu kurulla işbirliği içerisinde olacak ve kurulun yaptığı önerileri değerlendirmeye alacaktır. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
Ulaştırma Bakanlığı dışından tecrübeli ve yetişkin kişi ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı bir İnternet Kurulu oluşturularak Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın bu kurulla koordineli çalışması amaçlanmıştır.
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, oluşturulacak olan bu İnternet Kurulu'nun izleme, filtreleme ve engelleme yapılacak içeriği haiz yayınların tespiti ve benzeri konularda yapılacak önerilerini alır ve kanun kapsamındaki konularla ilgili olarak her türlü tedbir veya kararları almakla yükümlüdür.

Eklemek istedikleriniz?
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan ve 23.11.2007 tarihinde faaliyete başlayan İnternet Daire Başkanlığımız; kanun ve yönetmelikler çerçevesinde deyim yerindeyse İnternet'in güvenliğini sağlayacak, önceki yıllarda meydana gelen olaylar ve yapılan soruşturmalarda ön plana çıkan kanunun ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcı olarak nitelediği İnternet kafelerle ilgili düzenlemelerin hayata geçmesini temin etmesi halinde de geleceğimiz olan çocuklarımızın ruh sağlığını korumak ve bilgiye ulaşmanın en çabuk yolu olan çağın teknolojisini rahat ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çaba sarfedecektir.
Fethi Şimşek , İnternet dünyasına ilişkin bir düzenlemenin yapılması gerektiğinin gerek konunun uzmanları gerekse sivil toplum örgütlerince uzun süreden beri dile getirildiğini anlatarak, Yasa gereğince bir yandan İnternet erişimiyle ilgili düzenlemeleri yaptıklarını bir yandan da istenmeyen içeriklere erişimi engellediklerini kaydetti.

Toplam Okunma Sayısı : 5053  /   Eklenme Tarihi: 12.03.2008

Sitemizde Kayıtlı Diğer Heber Başlıkları
Lemi ÇELİK Başkanlık için adaymı?
Sağlıkta Grev
Trabzonspor Fırsat Tepti
Ehliyet Alacaklara Müjde
Trabzonspor Alt Yapı Seçmeleri
Hardy Yuvada Kaldı.
Yemeksepeti.com satıldı.
Facebook'ta batan 12 Türk
Taraftar öfkeli!
Şırnak'da 5.5 büyüklüğünde deprem
Apple iOS6'yı tanıttı...
UEFA 25 Hazirana Kadar Açıklama Yapacak.
Yaz Tatili Kısalıyormu?
Bedellide Askerlikte son dakika gelişmesi
Meteoroloji'den bir uyarı geldi.
Doğu Karadeniz'de alternatif tatil
Windows 8'le gelen tehlike
Bamba ve Emre Güral ile Anlaşma Sağlandı...
Karadeniz Semineri
Gelin Çiçeği Kursu
Bu köfte, Kupalı Akçaabat Köfte
Herkesin cenneti farklı Trabzon' bizler için bir cennet ...
Merhum Recep Yazıcıoğlu’nun Anısına
TRABZON'UN GÖZBEBEĞİ KANUNİ ANADOLU LİSESİ
Trabzon 2011 tanıtım bannerı
TRABZON SANATEVİ 1. SANAT GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
ALİ KEMAL DENİZCİ’DEN GEÇMİŞTEN NOTLAR, GELECEĞE ÖNERİLER..
www.tsfutbol.com açıldı
8. Beşikdüzü Kültür Sanat ve Deniz Festivali
10.ULUSLARARASI KARADENİZ TİYATRO FESTİVALİ
Trabzon'un artık 4 büyüğü var!
Gümrükçüoğlu: Birlikte yöneteceğiz
Maçka Kültür Merkezine Kavuşuyor
HER YÖNÜYLE TRABZON ETKİNLİKLERİ -3
2008 Yılı’nın Başarılı Gazetecileri Yarışması
TEV sergisine fotoğraf ve plastik sanatçılardan büyük destek
Gümüşhane Zigana Dağı'nda 17 kişilik dağcı grubunun üzerine çığ düştü
Maçka Belediyesi
Aile Hekimliği için süreç devam ediyor.
Gençliğin Bilimle buluştuğu tanıtım
Novotel Trabzon'da
Karadeniz Tarım ve Gıda Fuarı
Türkiye’de Tek Trabzon’da
TS yönetimi yanlış yaptı
Trabzon'un İlk E-Kataloğu oluşturuldu.
Takımımız 3 gün izinli
www.visittrabzon.com
Festival devam ediyor.
BEŞİKDÜZÜ PİRİNÇLİK PARK DOLUP TAŞIYOR
IV.ULUSLARARSI MAÇKA-SUMELA KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ
Akçaabat Festivali Başlıyor
Yeni Bir Kuaför daha hizmetinizde
İntersport Forum Trabzon da açılıyor.
Trabzon ve Rize'de Mobese devreye girdi
Yahya Optik Açıldı
Çernobil Etkinliği
Mehmet Yılmaz Avrupa'yı istiyor.
TLYD Konferans
Kaliteli hizmet semineri
İnternet Haftası
Pano Krizi
KTÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ, AB PROJESİ KAZANDI
Başkan adayı Sadri Şener'den ziyaret
Trabzonspor Kongresi Ertelendi
Tombul, Sebat'ın başına geçti
Trabzon Liselerinden Yetişenler Derneği Ganita Belgeseli Film Galası
Uçak kazasında 56 kişiyi öldü
Trabzon Barosu 1. Karadeniz Futbol Turnuvası
Trabzon Liselerinden Yetişenler Derneği'nden Konferans
Karedeniz Habere doydu...
1. Karadeniz Oyunları devam ediyor
Şehdimizi Uğurladık
Küçük Adem Balkondan Düştü
Albayrak Kuzey Tv'de
Trabzonspor'da Yeni Atamalar
Yönetime Kongre Baskısı
Yılmaz'dan Çarpıcı Açıklama
Trabzon'da FB Alarmı
Başkandan Fatih'e Mesaj
A.Sebat'ın Kurtuluş Maçı
En Pahalı Yabancı Musampa
İki Futbolcu Trabzon'un Yarısı
Doğan "Kupayı Unutun"
Trabzonspor'a Taraftar Morali
Trabzon'da Operasyon
Trabzon'da Trafik Kazası
Tekke Dünya Golcüsü
Trabzonspor'da İmza
Trabzon'da Hedef 4'lük
Gençler'e Farklı Kadro
Trabzon'da Hazırlıklar Başladı
Doğan'dan Tolga'ya Övgü
Gökdeniz Yolun Yarısına Geldi
Tolga "Abartmayın İşimi Yaptım"
DİKKAT: SAHTE MUAYENE VAR!
TEKEL BİNASININ KADERİNİ AKSU BELİRLEDİ
Trabzon 3 Puanla Dönüyor
Gökdeniz Tutulmuyor
Yağmur ve Soğuk Sürecek
Trabzon'da Kaza 1 Ölü 3 Yaralı
Bir Çıkış Bulmalıyız
Kayseri'de Zorlu Mücadele
Yattara Golü Özledi
Umutsuz Olmayalım
İbrahim Akın Can Atıyor
Vali Tek Başına Sorunları Çözemez
Hüseyin İçin Randevu aldılar
Trabzon' un Kader Ayı
Seçiminizi İyi Yapın
Bayanlara Özel Gece
Yattara Operasyonu
2008 Eylem Planı
Trabzon Kafayı Taktı
Vali Okutan Yardım Kapısı Oldu
Zamlar Kapıda!!!
Umutder' den Bir İlk Daha
İş Dünyasından Atılım
Herşey Değişebilir
Ne Varsa Yerlide Var
1 Dakikası 2.873 EURO!
TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ
Trabzon'da Trafik Kazası
Musa Büyük: Olacakmış, ne yapalım
Doğan: Haram yemedik ama!
Trabzon Pusuda
Suzuki Araçları Görücüde
1000 YTL lik Balık
En Anlamlı Tıp Bayramı
Daha Birşey Bitmedi
Yattara Kapışması
Biyonik Gökdeniz
Tıp Bayramında Acı Gerçek
İStiklal Marşını İyi Anlayın
Bunu Yapan Vicdansızdır
65 Yaş Üstüne Özel Muayene
Rüya Erken Bitti
Kaptan Konuşuyor
Musa'nın Kaderi...
Kış Geri Geliyor
Doğan:golden sonra Formdan Düştük
Başkan'ın Açıklaması
Galatasaray 2-Trabzonspor 1
Yattara Telaşı
Gs Maçı Zirve Yarışını Belirleyecek
Trabzon Taraftarının Bilet İsyanı
Trabzon Valisi Ve Merak Edilenler
Esnaf Türkçe İsim Kullanacak
Doğan:Şampiyonluk Hayal Değil
Banko Trabzonspor
Ayman Vazgeçti
Simsarlar Ceza Yedi
Bizde Onların Yaşlarında Olacağız
Doğan: Farklı Kazanabilirdik
Herzaman Her Yerde
Sıradaki Gelsin
Esnaf Gizli İflastadır
Dikkatinizden Kaçmasın
Trabzon Hoşgörü Şehridir
Kapıdan Yolsuzluğun Resmi
Kabus Gibi
Ayman: Şok Bize İyi Geliyor
Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu
Dr. Arslan: Kanser Verilerine Güvenmek Zorundayız
Karadeniz Fırtınası Hep Devam Etsin
Doğan Takımı Fırçaladı
Risp Sezonu Kapadı
Telefon Faresi Yakayı Ele Verdi
Albayrak: Kupa Bizim Olacak
Yükseliş Devam Ediyor
Umut Antepi de Boş Geçmedi
Citroen Tanıtımı
KTÜlü öğrencilerden Protesto
Doğan'ın Israrı İşe Yaradı
Avrupaya Kestirmeden Gitmek İçin Kupa Şart
Hakim İmamoğlu Kansere Yenildi
TTSO ve Şekerbank Protokol İmzaladı
Trabzon'un T'si Türkiye'nin T'sidir.
Kafkas: Kupa Bizim Olacak
İşte Avrupa Yolu
umutu'un yükselişi
Sürmene Ve Araklı'da Kurtuluş Coşkusu
Trafik Canavarı İş Başında
İşte Zafer Anı
Ersen Faktörü
Organ Bağışı Hayat Kurtarır
Meltem 45 Gün Dayanabildi
Bugün Kurtuluş Günüdür
Umut coştu bir kere
Temel ve Fadime İsmi Artık Kullanılmıyor
Doğan:2004 den daha başarılı Olacağım
Yattara Değişmez
Umut: Fatih'in yeri dolmaz
Hamsi Olmayınca İşler Durdu
Trabzonlu Öğrencilere İtalya'da Saldırı
Başkent'de Trabzon Fuarı
Doğan' dan Kart Uyarısı
Kartalın Şansı Yok
Beşiktaş Maçı Biletleri Bugün Satışta
Öğrencilere Ceza Yağdı
Trabzonlular Başkent'de
Genç Atilla Toprağa Verildi
Yattara: Ben Yok Biz Var
Klasını Gösterdi
Doğan:Forvetin Defansa Yardımı Gerekli
Geçlerin Ölüm Hızı
Artık Hesap Üst Sıralar
Stepanov Gözden Düştü
Bu Takımda "Umut" Var
Sevginin Bir Milyon Resmi...
Kendi Asansörünü Kendi Yaptı
Maçka' da Kurtuluş Coşkusu
Gümüşhane'nin Pestili Var
Ayağımızı Sağlam Basalım
Golü Unuttular
Deplasman Kabusu
Esnafta Tapu Sevinci
2007 model Trabzonspor
Ceyhun: Fatih Tekke Gibi Olmak İsterim
Musampa'da Düşüş
Volkan Abi Abiliğini Yaptı
Sofben Yine Can Aldı
Sıra Denizli'de
Stepanov Yedek Kalınca
Hüseyin Değişti
İnternet Kafelere Ceza Yağdı
Damlanura Yardım Zamanı
Tolga ve Hasan ile 3 yıl daha
Yolcu Yolunda Gerek
Derbiye Kadar Kayıpsız
Karadeniz'in Yöresel Ürünleri Artık İnternette
İşte Aşkın Kanıtı
ÖSS Başvuruları Başlıyor
Yeni Teşvikler Şart
Gaziantep Geçilecek Başka Yolu Yok
Durum Hiç İyi Değil
Trabzon'da Mutlu İsveçli
Kurşun Yağdırdılar
Gözler Müfettişlerde
Belediyeler Çalışıyor
İşsiz Sayısı Artacak
Asistçiler Var Yinede Gol Yok
Devre Arası Kasaya Yaradı
Derde Deva Doğan
Acıları paylaşıldı
İngiliz Müşteşar Trabzon'da
Otobüsçü Akaryakıt Kurbanı
Doğan: çok güzel oluyoruz
Tolga 2010!a Kadar Trabzon'da
Gaziantep Mesaisi
Gerçekleri Mahkemede Anlatacak
Trabzon Huzurun Adresi
Smast Cezaevinde Kral Gibi
Coştur Bizi Trabzon
145 Gündür Deplasman Özlemi
Altuntaş İstifaya Zorlanıyor
Çömlekçi Cinayetine 26 Yıl Hapis
Dink Cinayeti İle İlgili Bir Tutuklama Daha
Trabzon'a Sahip Çıkanlar Buluşuyor
En Fazla Fındık İtalyaya Satıldı
Ceyhun: Baskı Beni Ateşler
İstifası İstendi
Fatih Akyel Gençlerbirliğinde
Trabzon'a Sahip Çıkıyorlar
İzair Uçağı Trabzon' a İnemedi
Doğan: Tur Heniz Garanti Değil
Protokolde Gerginlik
Nihayet Yüzümüz Güldü: 1-0
Suikast 11 Ay Önce Haber Edildi
Trabzon'da Feci kaza
Trabzon' da Kupa Mesaisi
Ersen Martin Golü Unuttu
Ceyhun'da sona doğru
Suçları Ne?
Altay: Hainlik mi yaptık?
Kayseri Galibiyeti Takımı Ateşler
Szymk Kulüp Arıyor
Sol Çağdaşın
Pelitli Kurtlar Vadisi Değil
Kolbastı Yılların Geleneğidir
Ogün Samast Tutuklanacak
Hayatım Futbol
Ne Tekmeymiş...
Ceyuh Geldi Geliyor
Cinayette Gözaltı 10'a Çıktı
Trabzonlu Genç Kandırılmıştır.
Çocuklarınıza Sahip Çıkın
Artık Çok Geç
Ayman:Seyirciye Hayran Kaldım
Transfer Harekatına Devam
Bazen Güzel İşler de Olabiliyor
Vali Yavuzdemir Gençliği Uyardı
Asıl Suçlu O mu?
Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Konferansı
Sıradaki İsim: Ceyhun
Marce Golle Başladı
Efsane Geri Döndü
Ankara' da Trabzon Sergisi
Transferde Şampiyonuz
2. Yarı Bambaşka Bir Trabzonspor
İşte Yattara Fırtınası Başlıyor
Kalkınma Vakfı Genel Kurul Yaptı
Üç Köye El Konuldu
Trabzon'un 4 Büyük Çilesi
Trabzon Esnafı Son 5 Yılda İflas Etti
Ve Eller Madrid'te
Erkan'da Tamam
Yeni Karadeniz Fırtınaları
Kara Bir Yıl Oldu
Hacı Karşılaması Kanlı Oldu
ADD: Yaşar Kemali Kınıyoruz
Sanayiye Yeni Yol
Eller Madride Doğru
Ömer Rıza Artık Oynamak İstiyor
Ayman'ı Lens'in Elinden Kaptık
Kuzey Irak Trabzon Esrar Hattı
Avrasya'dan Sonra İpekyolu
Unutmak Mümkünmü
THY Rekora Koşuyor
Durmak Yok
Dediğini Yaptı
Risp Ve Ayman Tamam Sıra Erkan' da
Vakfıkebir Yasta
En İlginç Suç Duyurusu
Balıkçının Fındık İsyanı
Film Gibi Transfer
Bu İş Sonuçlansın Artık
Marce Trabzon'a Veda Etti
Doğu Anadolu Donuyor
Yapıldı Yapılmasına ama...
Yine Şofmen Yine Bir Can
Korsan Çaya ÇAYKUR Darbesi
Kamp Onlara Yaramadı
Gücünü Kanıtladı
Szymek İçin Uefaya
Haberciler Kaza Geçirdiler
Aman Yere Çöp Atmayın
Memurların Ek Maaş Zamları
Erdinç'te Karar Beklentisi
Ve Marce Satıldı
Sınır Ötesi Yatırım
Konut Fiyatları %25 Düştü
Transfer Sıkıntısı
Yine Kayıptayız
En Büyük Transfer
2. El Araba İşi Durdu
Durum İyi Değil
Ayman Çıkmazı
Trabzon'dan Ayrılmam
Bu Nasıl Sağlık Ocağı
Borçlar Tatlıya Bağlanacak
Memurlara %2'lik Enflasyon Zammı
Marce 2007'de Bomba Gibi Olacak
Risp'te Sona Doğru
Ayman Trabzonsporda
Yattara'dan İyi Haber
İlk Hacı Kafiesi Geldi
Vatandaşın Elektriğini Kesene Ceza
Cezaevine Uyuşturucu Servisi
İnanılmaz Ama Gerçek
Siyah Uyarı
Karayollarına Uyuma Cezası
Trabzon Havalimanı Yolcu Sayısını 4e Katladı
Acı Kaza
Hava Kirliliği Uyarısı
KİTlere 20 bin Personel Alınacak
Hazırlık Maçları Yabancı Takımlarla
Şenol Güneş Gitmeden İçini Döktü
Sayitoğlu: Hedef Devler Ligi
Kavgayı Ayırırken Canından Oldu
Trabzon'da Yangın 1 Ölü
Şadan Eren: Ekonomi İyi Yolda
Futbolcular Kurban Kestirdi
Alan da Memnun Satan da
Çobanlar Ölümden Döndü
Asayişte Demir Yumruk
Şehir İçi Aramaya Zam
Szymkowiak İçin Noter Tespiti
Çalışmalar Aralıksız Sürüyor
Kivi Üreticileri Birliği Destek Bekliyor
Elektrik Kesintileri Esnafı Çileden Çıkarttı
Altın Madeni Can Aldı
Kurban Pazarında Yoğunluğa Devam
Szymek ile son görüşme
Transferde Ses Seda Yok
Martinez Satılmıyor
Memur Emeklisine Katsayı Zammı
İnternet kafe Operasyonu
Trabzon-Batum Demiryoluna Rakip Çıktı
Huzurevinde Yılbaşı Kutlaması
Ankara' da Pazarlığa Devam
Sizmisiniz Şikayet Eden
Antalya da Trabzon Fırtınası
Hamsi Fiyatları Fırladı
Trabzon-Rize Karayolu Kapandı
Kar Tatili 1 Gün Daha Uzadı!
Trabzonsporda Oynamak İsterim
Kayak Tesisleri Şenlendi
Kurban Satıcıları Dertli
Trabzon beyaza büründü!
Trabzon'a Yeni Kültür Merkezleri
Şalpazarı'nda 1 Gün Okullar Tatil
THY'den Bayramda Ek Seferler
Bu Kadarı da Olmaz
Trafik Kazası
Çaykur İçin Sadece Rize'de 17000 Başvuru
Tiyatro Keyfi
Zigana İçin Birlik
Szymek Formulü
Helal Sana Yattara
Kahveye Giden Erkeğe Ceza
Örnek Arkadaşlar
Yeni Adliye Binası İşi Tamam Gibi
24 Milyon Euro İçin Seferberlik
Hocanın Yabancı Kararsızlığı
Antalya Kampı Başladı
Transfer Gündemi
Karadeniz'de Kanser Artışı Yok
Trabzon'da Trafik Kazası
Belediye Dikti Karayolları kaldırdı
İşte Trabzon'un Ölüm Noktası
Teşekkürler Tunalar
Avrupa Trabzon’a taşınacak!
Şeffaf Bir Yönetim Yönetim Anlayışı Uyguluyoruz
FİSKOBİRLİK borçları temzileyecek
KTÜ'den Güneş Enerjili Otomobil
Trabzon'da Operasyon
Trafik kazası: 2 ölü
Yanbolu Deresi'ne 6 bin Deniz Alası